Ułatwienia dostępu

  • Skalowanie treści 100%
  • Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GOK

*

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU ZAJĘCIOWEGO

*

STATUT GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

*

REGULAMIN ZAKUPU BILETÓW ON-LINE W GOK GMINY PSARY

*

REGULAMIN IMPREZ I WYDARZEŃ KULTURALNYCH ORGANIZOWANYCH

PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY GMINY PSARY

*

WNIOSEK O WYNAJEM SALI OŚRODKA KULTURY

*

KARTA RODZINA PLUS

*

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA DO KONKURSU MUZYKA LUBI EKO 2024

*

REGULAMIN I KARTA ZGŁOSZENIOWA XIX Świętojański Festiwal Pieśni i Przyśpiewek Zalotnych 2024

*

CENNIK WYNAJMU SYSTEMU NAGŁOŚNIENIA I OŚWIETLENIA, OBSŁUGI ORAZ USŁUG DODATKOWYCH ZWIĄZANYCH Z WYNAJMEM POMIESZCZEŃ ADMINISTROWANYCH PRZEZ GOK

*

CENNIK WYNAJMU MIENIA RUCHOMEGO UDOSTĘPNIONEGO DO WYNAJMU BĘDĄCEGO WŁASNOŚCIĄ GOK GMINY PSARY.

 

 

 

CENNIK ZAJĘĆ

Zajęcia GOK Psary w sezonie 2023/2024  
Zajęcia dla dzieci
lp. Zajęcia Cena czas trwania
1 Akademia Piłki Nożnej

40 zł Skrzaty
70 zł Pozostałe grupy

 
2 Akrobatyka artystyczna 80 zł dla mieszkańców gminy
100 zł spoza gminy
2x 60 min
3 Taniec Nowoczesny 80 zł 60 min
4 Mażoretki 80 zł 50 min
6 Zajęcia wokalne grupowe 100 zł 90 min
7 Zajęcia wokalne Indywidualne 100 zł 45 min
8 Muzykoterapia dla maluchów
80 zł 60 min
9 Młodzieżowy zespół muzyczny bezpłatnie 90 min
10 Nauka gry na keyboardzie indywidualnie 100 zł 45 min
11 Nauka gry na pianinie indywidualnie 100 zł 45 min
12 Przygotowanie do matury z j. polskiego 100 zł 90 min
13 Język niemiecki 90 zł 45 min
14 Język hiszpański 100 zł 60 min
15 Ceramika dla dzieci 80 zł 60 min
16 Pracownia rękodzieła artystycznego 50 zł 90 min
17 Pracownia małych form przestrzennych 50 zł 90 min
18 Warsztaty plastyczne 50 zł 90 min
19 Plastyka sensoryczna 60 zł 60 min
20 Malarstwo sztalugowe 60 zł 60 min
21 Szachy dla dzieci 40 zł 60 min
22 Rytmika dla smyka 80 zł 50 min
23 Nauka rysunku i technik malarskich 80 zł 60 min
24 Hip hop i breakdance 80 zł 60 min
25
Klub kreatywnego malucha
50 zł
60 min
26 Język angielski 100 zł 45 min

 

Zajęcia dla dorosłych
lp. Zajęcia Cena czas trwania
1 Latino Solo 80 zł 60min
2 Zdrowy Kręgosłup 60 zł 60min
3 Ceramika 80 zł 60 min
4 Teatr dla dorosłych    
5 Język hiszpański 100 zł 60 min
6 Zumba 80 zł 60 min
7 Nauka rysunku i technik malarskich 80 zł 120 min

 

 

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH GOK Gminy Psary

Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie (GOK).

Zajęcia odbywają się w poszczególnych filiach GOK, jak również na gminnych obiektach sportowych (stadion i orlik Psary) oraz placówkach szkolnych.

Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonym harmonogramem.

 § 1 UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH

Zgłoszenie na zajęcia odbywa się poprzez OBOWIĄZKOWĄ elektroniczną rejestrację w systemie zajęciowym E-ZAJĘCIA dostępnym na stronie www.gok.psary.pl.

Po przekroczeniu limitu uczestników w grupie, uczestnik nie będzie mógł się zarejestrować.

Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w zajęciach jest dziennik elektroniczny prowadzony przez instruktora oraz dziennik w formie papierowej. Instruktorzy mają prawo nie dopuścić do zajęć osób, które nie zarejestrowały się na zajęcia, nie wniosły wymaganej opłaty lub zalegają z płatnością za udział.

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach w kolejnym sezonie jest uregulowanie zaległości względem GOK z poprzedniego sezonu.

GOK nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie placówki. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktora tylko w czasie ich trwania.

Uczestnictwo w zajęciach stałych może wiązać się z reprezentowaniem Ośrodka na zewnątrz w konkursach, festiwalach i przeglądach oraz udziałem w wydarzeniach organizowanych przez GOK.

  OBOWIĄZKI UCZESTNIKA:

a) wykonywania poleceń instruktorów, przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów w pracowniach i ich regulaminów,

b) posiadania obuwia zmiennego, szanowania mienia i sprzętu dydaktycznego,

c) dbania o czystość w miejscu zajęć,

d) kulturalnego zachowywania się podczas zajęć i wyjazdów,

e) terminowego regulowania opłat za udział w zajęciach.

  OBOWIĄZKI RODZICÓW/OPIEKUNÓW:

 

Rodzice/ opiekunowie dzieci uczestniczących w zajęciach zobowiązani są do:

a) zapewnienia bezpiecznego dotarcia dziecka na zajęcia,

b) złożenie oświadczenie w przypadku samodzielnego powrotu dziecka z zajęć,

c) rodzic/opiekun jest zobowiązany do przejęcia opieki nad dzieckiem natychmiast po zakończeniu zajęć

d) instruktorzy ani pracownicy GOK nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które nie zostało odebrane zaraz po zakończeniu zajęć

e)terminowego regulowania opłat za udział dziecka w zajęciach,

 §2 OPŁATY

Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na sezon określa cennik opłat wprowadzony zarządzeniem Dyrektora GOK gminy Psary. Kwoty ustalone przez organizatora ulegają zaokrągleniu do pełnych złotych.

Opłaty za uczestnictwo w zajęciach uiszcza się w formie abonamentowej, miesięcznej do 15-go dnia każdego miesiąca (tzw. opłata abonamentowa) poprzez system E-ZAJĘCIA.

Opłata miesięczna jest stała i nie ulega zmianie, jeżeli w aktualnym sezonie kulturalnym w danym miesiącu lub w którymś z miesięcy poprzedzających lub następujących po sobie wypadało mniej lub więcej niż 4 zajęcia. Nieobecność uczestnika na zajęciach nie powoduje zmniejszenia opłaty.

W przypadku, gdy z przyczyn niezależnych od uczestników zajęć – zajęcia nie odbędą się (ferie zimowe, przerwy świąteczne wielkanocne i bożonarodzeniowe, nieobecność instruktora, odwołanie zajęć na skutek ustaleń wewnętrznych) odpłatność za dany miesiąc podlega ustaleniom Dyrektora.

Przystąpienie do zajęć w ciągu miesiąca zobowiązuje uczestnika do dokonania płatności przed kolejnymi zajęciami. W tym przypadku na PISEMNĄ PROŚBĘ uczestnika, istnieje możliwość obniżenia opłaty, proporcjonalnie do ilości zajęć. Uczestnik musi poinformować o tym GOK mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

GOK zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika w ciągu trwania sezonu o czym poinformuje za pośrednictwem strony www.gok.psary.pl oraz Facebooka.

W przypadku nie wniesienia przez uczestnika opłaty za zajęcia w ustalonym terminie, uczestnik bądź opiekun prawny wezwany zostanie do uregulowania należności wraz z odsetkami (w rozumieniu art.359 §21 Kodeksu cywilnego), a następnie ostatecznie wezwany do pokrycia należności wraz z kosztami wezwania do zapłaty i odsetkami za zwłokę.

Posiadaczom karty „RODZINA PLUS” przysługuje zniżka za udział w zajęciach w wysokości 50% po uprzednim złożeniu aktualnego wniosku o wydanie karty. Przy czym pomniejszenie opłaty o przysługującą zniżkę nastąpi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym od daty złożenia wniosku. Kwoty ulegają zaokrągleniu do pełnych złotych.

Na prośbę uczestnika wydajemy fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

W przypadku rezygnacji z zajęć należy: złożyć ją w formie pisemnej (elektronicznie na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) najpóźniej do 7 dni od daty rezygnacji. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania opłat. Po złożeniu rezygnacji z zajęć pobrana opłata nie ulega zwrotowi. Wyjątek: (jeżeli uczestnik rezygnuje z zajęć i w ogóle nie uczestniczył w zajęciach, a dokonał opłaty w danym miesiącu, wtedy zostaje ona zwrócona w oparciu o przesłanie maila z potwierdzeniem wpłaty i prośbą o zwrot nadpłaconych środków).

 §3 KWESTIE ORGANIZACYJNE

Informację o miejscu i czasie prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej GOK www.gok.psary.pl, oraz tablicach informacyjnych w poszczególnych placówkach.

GOK zastrzega sobie prawo do zmian: w regulaminie, w grafiku zajęć, w cenniku zajęć, w zamknięciu lub zawieszeniu zajęć ze względu na niską frekwencję lub zdarzenie losowe, na które nie ma wpływy w trakcie sezonu o czym poinformuje na stronie internetowej GOK i FB.

GOK nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na zajęcia, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.

Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez dzieci uczestniczące w zajęciach.

Zajęcia mogą być dokumentowane przez pracowników lub instruktorów. GOK Gminy Psary zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i przetwarzania zdjęć i nagrań filmowych organizowanych zajęć w celach informacyjnych oraz promocyjnych związanych z działalnością statutową ośrodka. W przypadku nie wyrażenia zgody na wykorzystanie wizerunku, należy złożyć stosowne oświadczenie.

Akceptacja regulaminu jest konieczna do zapisania uczestnika na zajęcia w GOK.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem bądź budzących niejasności decyduje organizator (Dyrektor GOK).

 §4 PROCEDURA REKLAMACJI I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

Wszelkie pytania, uwagi lub reklamacje dotyczące funkcjonowania systemu i sprzedaży zajęć za jej pośrednictwem należy nadsyłać pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. .

Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji.

O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.

Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.

Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 (czternastu) dni od daty ich złożenia. Decyzja w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca, a zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

GOK zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

Reklamacje dotyczące płatności należy zgłaszać do Operatora Płatności zgodnie z regulaminem zamieszczonym na stronie internetowej Operatora Płatności www.przelewy24.pl

Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej, nie może być jednak zgłoszone później niż 7 dni przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!