Ułatwienia dostępu

 • Skalowanie treści 100%
 • Czcionka 100%
 • Wysokość linii 100%
 • Odstęp liter 100%

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

goknet - GOK Gminy Psary wita w sieci!

Ogłoszenie nr 4 - Dostawa tabletów dla ośrodków kultury - goknet!

 1. Program Operacyjny: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
 1. Oś Priorytetowa: Nr 03 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”
 1. Działanie i poddziałanie: Działanie 02.00 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej”.
 1. Dalsza część numeru: Grantobiorca wpisuje końcówkę numeru umowy zawartej pomiędzy Narodowym Centrum Kultury (Beneficjentem) a Centrum Projektów Polska Cyfrowa 00-0001/21
 1. Tytuł: Grantobiorca wpisuje pełny numer umowy zawartej pomiędzy nim, a Narodowym Centrum Kultury.

 Tytuł:

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego.

Numer umowy 82/2021/KCDK

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!

Powstaje w kontekście projektu:

POPC.03.02.00-00-0001/21 - Konwersja Cyfrowa Domów Kultury w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu"

Warunki zmiany umowy

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę przed terminem składania ofert:

1) w przypadku wycofania oferty, wykonawca przesyła podpisane oświadczenie skanem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., w treści wpisując „Wycofanie”,

2) w przypadku zmiany oferty, wykonawca składa pisemne oświadczenie, iż ofertę swą zmienia określając zakres i rodzaj tych zmian, a jeśli oświadczenie o zmianie pociąga za sobą konieczność wymiany czy też podłożenie nowych oświadczeń lub dokumentów – wykonawca załącza je do oświadczenia o zmianie. Powyższe oświadczenie podpisane i z ewentualnymi załącznikami przesyła na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , w treści wpisując „Zmiana”,

3) Wykonawca nie może wprowadzić zmian do oferty po upływie terminu składnia ofert.

ZASTRZEŻENIA

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 2. W każdym czasie postępowania dotyczącego wyboru wykonawcy, Zamawiający ma prawo do jego zakończenia bez wyboru jakiegokolwiek oferenta. Oferentom nie przysługują wobec Zamawiającego jakiekolwiek roszczenia z tego tytułu. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo negocjacji w zakresie ceny jednostkowej, z Wykonawcą, którego oferta uzyskała najwyższą punktację w kryteriach oceny ofert w przypadku, gdy zaoferowana w ofercie cena jednostkowa jest wyższa od ceny jednostkowej zawartej w budżecie projektu. 4. Zamawiający nie może być pociągany do odpowiedzialności za jakiekolwiek koszty czy wydatki poniesione przez Oferentów w związku z przygotowaniem i dostarczeniem oferty. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo w każdej chwili do zmian całości lub części zapytania ofertowego.

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa sprzętu komputerowego.
 2. Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy. Zamawiający wyklucza dostawę sprzętu powystawowego.
 3. Zaoferowany sprzęt musi być sprawny, kompletny i gotowy do użytkowania bez dodatkowych zakupów.
 4. Cena musi zawierać koszty dostawy sprzętu do siedziby Zamawiającego, zgodnie ze wskazaniami Zamawiającego (Zamawiający nie będzie z tego tytułu ponosił dodatkowych kosztów).
 5. Okres gwarancji na dostarczony sprzęt komputerowy minimum 24 miesiące.
 6. Warunki płatności: przelew do 15 dni od dnia przedstawienia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury oraz zatwierdzonego przez Zamawiającego protokołu odbioru.

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

 1. Postępowanie w całości będzie prowadzone w języku polskim.
 2. Ofertę należy sporządzić na formularzach zgodnych co do treści z formularzem stanowiącymi Załącznik nr 1 do Zapytania oraz załączeniem kart katalogowych proponowanego sprzętu w ofercie.
 3. Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
 4. Zaleca się, by wszystkie strony oferty były ponumerowane i przesłane w formie zintegrowanego pliku PDF.
 5. W treści oferty nie powinno być skreśleń i korekt.
 6. Przez prawidłowo przesłaną ofertę rozumiemy 1 wiadomość email zawierającą wszystkie dokumenty w postaci załącznika lub załączników. Oferty w postaci wiadomości email rozdzielone na kilka wiadomości nie będą brane pod uwagę i będą uznawane za nieważne.

Dokumenty wymagane od Wykonawcy:

1) Wypełniony i podpisany na każdej stronie skan formularza oferty w pliku PDF (wzór wg Załącznika nr 1 dołączonego do Zapytania).

2) Podpisany skan w formacie PDF oświadczenie o braku powiązań (wzór wg Załącznika nr 2 do Zapytania),

3) Podpisany przez osoby upoważnione do reprezentacji podmiotu składającego ofertę skan Oświadczenia RODO w formacie PDF według wzoru Załącznika Nr 4 załączonego do zapytania ofertowego,

4) Doręczenie kart katalogowych produktów, jako załącznika/-ów w formacie plików PDF. 

5) Pełnomocnictwo – w przypadku składania oferty przez Pełnomocnika – podpisany skan pełnomocnictwa poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w formie pliku PDF.

6)Kopia dokumentu rejestrowego Wnioskodawcy poświadczony za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy w formie skanu w PDF.

Części zamówienia:

Sprzęt: Pracownia plastyczna i filmowa.

Tablet - 4 szt

 

OPIS TECHNICZNY

System operacyjny Android 10

Procesor 8-rdzeniowy, 2,0 GHz

Pojemność 64 GB

Pamięć RAM 4 GB

WYŚWIETLACZ  

Przekątna ekranu 11 cali

Rozdzielczość ekranu 2000 x 1200 pikseli

Format ekranu 16:10

Jasność ekranu 400 nitów

Typ matrycy IPS

Funkcje ekranu Multi-touch 10 punktowy, matryca IPS

KOMUNIKACJA  

Karta bezprzewodowa Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

Bluetooth Bluetooth 5.1

Modem 4G/LTE

Łączność bezprzewodowa Bluetooth 5.1, WiFi 802.11 ac, modem 4G/LTE

FUNKCJE  

Aparat przedni 8 Mpix

Aparat tylny 13 Mpix

Funkcje aparatu nagrywanie filmów

Czujniki akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oświetlenia, G-sensor

Głośnik tak

Mikrofon tak

Moduł GPS tak

WEJŚCIA/WYJŚCIA  

Czytnik kart pamięci microSD/SDHC do 1 TB

Rodzaj SIM nano SIM

Złącze USB USB typ C

WYPOSAŻENIE  

Wyposażenie instrukcja obsługi, ładowarka sieciowa

GWARANCJA  

Gwarancja 24 miesiące

Kryteria oceny ofert:

Cena:

-spośród nadesłanych ofert będzie wybierana najtańsza

Wagi punktowe lub procentowe do poszczególnych kryteriów oceny ofert:

Cena:

Najniższa cena całego przedmiotu zamówienia: 100 pkt

Najwyższa cena całego przedmiotu zamówienia: 0 pkt

Termin: 1 pkt

Po terminie: 0 pkt

Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

Termin składania ofert: 

-do dnia 4 kwietnia do godziny 12:00

-planowany termin podpisania umowy 8 kwietnia 2022

-termin realizacji umowy: do 15 kwietnia 2022 roku

Warunki jakie musi spełniać oferent

Z możliwości realizacji zamówienia będą wyłączeni Wykonawcy powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy.

Sposobu dostarczenia oferty:

-oferty zawierające wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć w podanym terminie w wersji plików PDF w jednej wiadomości na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

-przez prawidłowo przesłaną ofertę rozumiemy 1 wiadomość email zawierającą wszystkie dokumenty w postaci załącznika lub załączników. Oferty w postaci wiadomości email rozdzielone na kilka wiadomości nie będą brane pod uwagę i będą uznawane za nieważne.

Lista załączników do pobrania TUTAJ:

http://bip.gok.psary.pl/index.php/zamowienia-publiczne/postepowania/137-dostawa-tabletow-dla-osrodkow-kultury-goknet

 

Strona zrealizowana w ramach projektu z III Osi Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - „Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu, w tym z e-usług publicznych w szczególności realizuje cel stworzenie trwałych mechanizmów podnoszenia kompetencji cyfrowych na poziomie lokalnym” 3.2 „Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej” dotyczący realizacji projektu systemowego pn. „Konwersja cyfrowa domów kultury” - zadanie GOK gminy Psary: goknet-GOK Gminy Psary wita w sieci!