Regulaminy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DZIECI

w GOK Gminy Psary w roku 2018/2019

1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie (GOK).
2. Zajęcia odbywają się w siedzibie GOK oraz w placówkach GOK w Brzękowicach, Dąbiu, Gródkowie, Górze Siewierskiej, Malinowicach, Preczowie, Sarnowie, stadion sportowy w Psarach, boisko Orlik w Psarach (APN).
3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. GOK uprawniony jest do odwołania bądź zmiany terminu poszczególnych zajęć bez podania przyczyny.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji złożonej w GOK lub podległej placówce oraz uiszczenia miesięcznej opłaty za zajęcia do 5-go dnia każdego miesiąca (tzw. opłata abonamentowa).
2. Instruktorzy prowadzą listy osób uczestniczących w zajęciach. Uczestnicy zobowiązani są okazać instruktorowi potwierdzenie opłaty za zajęcia na pierwszych zajęciach w miesiącu. UWAGA: Instruktorzy mają prawo nie dopuścić do zajęć osób, które nie wniosły wymaganej opłaty lub zalegają z płatnością za udział w zajęciach.
3. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktora w czasie zgodnym z przedstawionym harmonogramem zajęć, od momentu rozpoczęcia zajęć do momentu ich zakończenia, w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach. Uczestnicy nie mają prawa wyjść poza miejsce prowadzenia zajęć bez wiedzy i zgody instruktora.
4. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy dostarczyć pisemną rezygnację do GOK lub przesłać wiadomość o rezygnacji na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w treść: dane uczestnika, rodzaj zajęć, miesiąc od którego następuje rezygnacja, najpóźniej do 7 dni od daty rezygnacji. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
5. W przypadku odwołania zajęć z winy GOK lub instruktora prowadzącego uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości odpracowania zajęć w innym terminie danego miesiąca. GOK nie zwraca ani nie przenosi opłaty za zajęcia, jeżeli uczestnik nie skorzysta z możliwości odpracowania zajęć.
6. GOK nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie placówki.


UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
a) aktywnego udziału w realizacji programu oraz przestrzegania harmonogramu zajęć,
b) wykonywania poleceń instruktorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia,
c) posiadania obuwia zmiennego oraz szanowania mienia i sprzętu dydaktycznego,
d) stosowania postanowień regulaminów pracowni,
e) kulturalnego zachowywania się podczas zajęć i wyjazdów,
f) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, niezwłocznego poinformowania o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

RODZICE/ OPIEKUNOWIE DZIECI UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
a) odpowiedniego przygotowania dzieci do zajęć oraz przestrzegania harmonogramu zajęć,
b) terminowego uiszczania opłat do 5-go dnia każdego miesiąca oraz okazywania instruktorowi potwierdzenia opłaty na pierwszych zajęciach w każdym miesiącu,
c) współpracy z instruktorami poprzez m.in.: informowanie o nieobecności dziecka na zajęciach,
d) zapewnienia bezpiecznego dotarcia dziecka do placówki oraz odbioru dziecka po zakończeniu zajęć, w przypadku samodzielnego powrotu dziecka, prawny opiekun zobowiązany jest podpisać stosowne oświadczenie*.
UWAGA: instruktorzy ani pracownicy GOK nie ponoszą odpowiedzialności za dziecko, które skończyło zajęcia, rodzice/opiekunowie zobowiązani są da odbioru dziecka zaraz po zakończeniu prze niego zajęć.
e) w zajęciach specjalnie dedykowanych dla rodziców z małymi dziećmi odpowiedzialność za dzieci w trakcie zajęć ponoszą rodzice/opiekunowie.

OPŁATY
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na dany rok szkolny, określa cennik ustalony przez Dyrektora GOK.
2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach uiszcza się w formie opłaty miesięcznej do 5-go dnia każdego miesiąca (tzw. opłata abonamentowa). Za datę wpływu środków pieniężnych uznaję się datę zaksięgowania przez system bankowy GOK.
3. Za każdy dzień zwłoki GOK będzie naliczał odsetki karne w wysokości 1 zł za każdy dzień roboczy po terminie (czyt. po 5 dniu każdego miesiąca).
4. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w razie nieobecności uczestnika na zajęciach lub rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie miesiąca, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ.
5. GOK zastrzega sobie prawo do zmiany obowiązującego cennika w ciągu trwania cyklu edukacyjnego.
6. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.
7. Posiadaczom karty „RODZINA PLUS” przysługuje zniżka za udział w zajęciach w wysokości 50%.
8. W przypadku odwołania zajęć z winy GOK lub instruktora prowadzącego oraz braku możliwości odpracowania zajęć w bieżącym miesiącu GOK przenosi opłatę za niewykorzystane zajęcia na następny miesiąc rozliczeniowy.
9. W przypadku zajęć prowadzonych w trybie indywidualnym tzn. nauka gry na gitarze, nauka gry na pianinie istnieje możliwość opłaty jednorazowej w wysokości 25 zł za lekcję, płatnej wyłącznie w kasie GOK przed każdymi zajęciami.
10. Opłat można dokonywać:
a. osobiście w siedzibie GOK w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa 2 w Gródkowie,
od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-18:30, w każdy piątek w godz. 8:00-14:30,
(w okresie wakacyjnym tj. lipiec, sierpień oraz we wrześniu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30).
b. przelewem na konto bankowe GOK: BANK SPÓŁDZIELCZY o/Psary 02 8438 0001 0000 0332 2018 0001. W tytule przelewu należy podać: imię/nazwisko/nazwę zajęć/miesiąc np. Jan Kowalski/ szachy /listopad 2017.
c. na prośbę uczestnika wydajemy fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ
1. Informację o miejscu i czasie prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej GOK www.gok.psary.pl, na tablicy informacyjnej GOK w Gródkowie oraz podległych mu placówkach.
2. GOK zastrzega sobie prawo do zmiany w grafiku zajęć, o czym poinformuje drogą mailową, telefoniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej GOK.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. GOK nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na zajęcia, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.
2. Rodzice/opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody materialne wyrządzone przez dzieci uczestniczące w zajęciach.
3. Samowolne oddalanie się od opiekunów, niezdyscyplinowanie, brak opłaty za zajęcia, nieprzestrzeganie regulaminu będzie skutkowało wykluczeniem uczestnika z zajęć.
4. Zajęcia mogą być dokumentowane przez przedstawicieli mediów.
5. Akceptacja regulaminu jest konieczna do zapisania uczestnika na zajęcia w GOK.
6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator (Dyrektor GOK).

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DLA DZIECI - POBIERZ

 

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH DLA DOROSŁYCH
w GOK Gminy Psary w roku 2018/2019


1. Organizatorem zajęć jest Gminny Ośrodek Kultury Gminy Psary w Gródkowie (GOK).
2. Zajęcia odbywają się w siedzibie GOK oraz w placówkach GOK w Brzękowicach, Dąbiu, Gródkowie, Górze Siewierskiej, Malinowicach, Preczowie, Sarnowie.
3. Zajęcia prowadzone są zgodnie z ustalonymi harmonogramami. GOK uprawniony jest do odwołania bądź zmiany terminu poszczególnych zajęć bez podania przyczyny.

UCZESTNICTWO W ZAJĘCIACH
1. Zgłoszenie na zajęcia odbywa się na podstawie pisemnej deklaracji złożonej w GOK lub podległej placówce oraz zakupu karnetu przed rozpoczęciem zajęć.
2. Instruktorzy prowadzą listy osób uczestniczących w zajęciach. Uczestnicy zobowiązani są okazać instruktorowi aktualny karnet przed każdym wejściem na zajęcia. UWAGA: Instruktorzy mają prawo nie dopuścić do zajęć osób, które nie wniosły wymaganej opłaty lub NIE POSIADAJĄ WYKUPIONEGO KARNETU.
3. Uczestnicy zajęć przebywają pod opieką instruktora w czasie zgodnym z przedstawionym harmonogramem zajęć, od momentu rozpoczęcia zajęć do momentu ich zakończenia, w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach.
4. W przypadku rezygnacji z zajęć, należy dostarczyć pisemną rezygnację do GOK lub przesłać wiadomość o rezygnacji na e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wpisując w treść: dane uczestnika, rodzaj zajęć, miesiąc od którego następuje rezygnacja. Rezygnacja nie zwalnia uczestnika od obowiązku uregulowania zaległych opłat.
5. W przypadku odwołania zajęć z winy GOK lub instruktora prowadzącego uczestnicy zostaną poinformowani o możliwości odpracowania zajęć w innym terminie danego miesiąca.
6. GOK nie zwraca ani nie przenosi opłaty za zajęcia, jeżeli uczestnik nie skorzysta z możliwości odpracowania zajęć.
7. GOK nie ubezpiecza uczestników zajęć od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione na terenie placówki.

UCZESTNICY ZOBOWIĄZANI SĄ DO:
a) aktywnego udziału w realizacji programu oraz przestrzegania harmonogramu zajęć,
b) wykonywania poleceń instruktorów, a także do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz wszelkich przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektów, w których prowadzone są zajęcia,
c) posiadania obuwia zmiennego oraz szanowania mienia i sprzętu dydaktycznego,
d) stosowania postanowień regulaminów pracowni,
e) kulturalnego zachowywania się podczas zajęć,
f) w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w zajęciach, niezwłocznego poinformowania o tym instruktora prowadzącego zajęcia.

OPŁATY
1. Wysokość opłat za uczestnictwo w zajęciach na dany rok szkolny, określa cennik ustalony przez Dyrektora GOK. Dyrektor GOK zastrzega sobie prawo do zmiany cen poszczególnych zajęć w trakcie roku.
2. Opłaty za uczestnictwo w zajęciach uiszcza się w formie zakupu karnetu na dany miesiąc przed pierwszymi zajęciami. W przypadku zajęć sportowych tj. zumba, aerobik, joga, istnieje możliwość zakupu karnetu na 2, 4, 6 lub 8 wejść.
3. Za datę wpływu środków pieniężnych uznaję się datę zaksięgowania przez system bankowy GOK.
4. Do udziału w zajęciach uprawnieni są wyłącznie posiadacze aktualnego karnetu.
5. Uiszczona opłata nie podlega zwrotowi w razie nieobecności uczestnika na zajęciach lub rezygnacji z udziału w zajęciach w trakcie miesiąca, BEZ WZGLĘDU NA PRZYCZYNĘ.
6. Dokumentem potwierdzającym uczestnictwo w zajęciach jest dziennik zajęć prowadzony przez instruktora.
7. Posiadaczom karty „RODZINA PLUS” przysługuje zniżka za udział w zajęciach w wysokości 50%.
8. W przypadku odwołania zajęć z winy GOK lub instruktora prowadzącego oraz braku możliwości odpracowania zajęć w bieżącym miesiącu GOK przenosi opłatę za niewykorzystane zajęcia na następny miesiąc rozliczeniowy.
9. Zakupu karnetu można dokonywać:
a. osobiście w siedzibie GOK w Gródkowie przy ul. Zwycięstwa 2 w Gródkowie,
od poniedziałku do czwartku w godz. 8:00-18:30, w każdy piątek w godz. 8:00-14:30,
(w okresie wakacyjnym tj. lipiec, sierpień oraz we wrześniu od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-14:30). Potwierdzeniem zapłaty jest paragon fiskalny oraz karnet wydany w dniu zapłaty.
b. przelewem na konto bankowe GOK: BANK SPÓŁDZIELCZY o/Psary 02 8438 0001 0000 0332 2018 0001. W tytule przelewu należy podać: imię/nazwisko/nazwę zajęć/miesiąc np. Jan Kowalski/ szachy listopad 2017. Karnet wydaje instruktor lub opiekun placówki, na podstawie przedłożonego potwierdzenia przelewu w dniu pierwszych zajęć.
c. na prośbę uczestnika wydajemy fakturę z tytułu uczestnictwa w zajęciach.

MIEJSCE I CZAS ZAJĘĆ
1. Informację o miejscu i czasie prowadzenia zajęć znajdują się na stronie internetowej GOK www.gok.psary.pl, na tablicy informacyjnej GOK w Gródkowie oraz podległych mu placówkach.
2. GOK zastrzega sobie prawo do zmiany w grafiku zajęć, o czym poinformuje drogą mailową, telefoniczną lub poprzez zamieszczenie stosownej informacji na stronie internetowej GOK.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. GOK nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie rzeczy wniesionych na zajęcia, a ponadto nie odpowiada za rzeczy pozostawione przez uczestników zajęć.
2. Zajęcia mogą być dokumentowane przez przedstawicieli mediów.
3. Akceptacja regulaminu jest konieczna do zapisania uczestnika na zajęcia w GOK.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyduje organizator (Dyrektor GOK).

DEKLARACJA UCZESTNICTWA DLA DOROSŁYCH - POBIERZ

 

CENNIK ZAJĘĆ 2018/2019

 

FORMA PAŁTNOŚCI:

 

PRZELEW NA KONTO: 02 8438 0001 0000 0332 2018 0001  z dopiskiem imię/nazwisko.nazwa zajęć/miesiąc

 

GOTÓWKA W KASIE GOK: poniedziałek - czwartek 8:00-18:30, piątek 8:00-14:30

 

 

Aerobik

50,00/mc/4 wejścia

Karnet 2 x wejścia – 25,00

Karnet 4 x wejścia – 50,00

Karnet 6 x wejść – 75,00

Karnet 8 wejść – 100,00

Akrobatyka artystyczna

 

 

Akrobatyka artystyczna

60,00/mc

 

 

80,00/mc

Opłata dla mieszkańców gminy Psary

 

Opłata dla mieszkańców spoza gminy Psary

Ceramika

60,00/mc

 

Klub Brzdąca – grupy zabawowe

30,00/mc

 

Joga

50,00/mc

Karnet 2 x wejścia – 25,00

Karnet 4 x wejścia – 50,00

Karnet 6 x wejść – 75,00

Karnet 8 wejść – 100,00

Nauka języków

  1. Angielski w zabawie

  2. Nauka j. angielskiego

  3. Nauka j. niemieckiego

 

30,00/mc

60,00/mc

60,00/mc

 

Szachy

20,00/mc

 

Warsztaty Dziecięcej Twórczości – zajęcia plastyczne

 

Rysunek i techniki plastyczne

30,00/mc

 

30,00/mc

 

Zajęcia muzyczne

  1. Pianino

  2. Gitara

 

100,00/mc

100,00/mc

Możliwość opłaty jednorazowej przed każdymi zajęciami

25,00

Piłka nożna APN Psary

50,00/mc

 

Zajęcia taneczne dla dzieci

40,00/mc

 

Zumba

50,00/mc/4 wejścia

Karnet 2 x wejścia – 25,00

Karnet 4 x wejścia – 50,00

Karnet 6 x wejść – 75,00

Karnet 8 wejść – 100,00

 

Boisko wielofunkcyjne w Górze Siewierskiej

Informacji udziela ZGK w Psarach tel: 32 360 16 70

Boisko wielofunkcyjne w Brzękowicach Górnych

Informacji udziela ZGK w Psarach

tel: 32 360 16 70

 

Boisko wielofunkcyjne w Malinowicach

Informacji udziela ZGK w Psarach tel: 32 360 16 70

dig-Systemy

Zgodnie z art. 173 Prawa Telekomunikacyjnego informujemy, że serwis internetowy www.gok.psary.pl wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień cookies w przeglądarce internetowej oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na zapisywanie plików cookies prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.